pieniądze

Kradzież to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Dotyka ono zarówno osób fizycznych, jak i firm, powodując straty materialne i poczucie krzywdy. W niniejszym tekście omówimy szczegółowo zagadnienie kradzieży w kontekście polskiego prawa karnego. Przedstawimy definicję kradzieży, jej rodzaje, elementy składowe i sankcje karne. Przeanalizujemy również zmiany w prawie karnym dotyczące kradzieży wprowadzone w ostatnich latach.

Czym jest kradzież w świetle polskiego prawa karnego?

Kradzież w polskim prawie karnym jest definiowana w Kodeksie karnym, a dokładniej w artykule 278. Zgodnie z tym przepisem, kradzież polega na zabieraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. W praktyce oznacza to, że osoba dokonująca kradzieży ma zamiar trwale pozbawić właściciela jego własności i przyjąć ją dla siebie lub dla kogoś innego.

Kluczowe elementy definicji kradzieży:

 1. Zabranie cudzej rzeczy ruchomej: Oznacza fizyczne przejęcie rzeczy, która jest własnością innej osoby.
 2. Cel przywłaszczenia: Osoba zabierająca rzecz musi mieć zamiar zatrzymania jej na stałe, czyli nie zamierza jej oddać ani zwrócić właścicielowi.

Różnica między kradzieżą a przywłaszczeniem

Choć kradzież i przywłaszczenie są przestępstwami dotyczącymi cudzej własności, różnią się one istotnie pod względem prawnym.

Kradzież:

 • Definicja: Jak wcześniej wspomniano, kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia.
 • Przykład: Osoba X zabiera rower należący do osoby Y z zamiarem jego zatrzymania i korzystania z niego jako swojej własności.

Przywłaszczenie:

 • Definicja: Przywłaszczenie, określone w artykule 284 Kodeksu karnego, polega na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej, którą sprawca ma już w swoim posiadaniu legalnie, ale potem decyduje się ją zatrzymać jako swoją.
 • Przykład: Osoba X wypożycza od osoby Y książkę z biblioteki na tydzień, ale postanawia jej nie oddać i zatrzymać jako swoją własność.

Kluczowe różnice:

 1. Okoliczności posiadania rzeczy:
  • Kradzież: Rzecz jest zabierana bezprawnie, bez zgody właściciela.
  • Przywłaszczenie: Rzecz jest początkowo posiadana legalnie, np. na podstawie umowy wypożyczenia lub powierzenia, ale potem osoba decyduje się jej nie zwracać.
 2. Sposób uzyskania rzeczy:
  • Kradzież: Fizyczne przejęcie rzeczy od właściciela bez jego wiedzy lub zgody.
  • Przywłaszczenie: Rzecz już znajduje się w posiadaniu sprawcy legalnie, ale ten później podejmuje decyzję o jej zatrzymaniu.

Rodzaje kradzieży

1. Kradzież zwykła (art. 278 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież zwykła polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia.
 • Przepis: Art. 278 § 1 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • Przykład: Osoba zabiera rower stojący przed sklepem bez zgody właściciela.

2. Kradzież z włamaniem (art. 279 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież z włamaniem jest to kradzież połączona z przełamaniem zabezpieczeń w celu uzyskania dostępu do rzeczy.
 • Przepis: Art. 279 § 1 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Przykład: Osoba wyłamuje zamek w drzwiach mieszkania, aby ukraść wartościowe przedmioty.

3. Kradzież rozbójnicza (art. 281 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież rozbójnicza polega na użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionej rzeczy.
 • Przepis: Art. 281 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.
 • Przykład: Osoba, która ukradła torebkę, stosuje przemoc wobec goniącego ją właściciela, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionej rzeczy.

4. Kradzież kradziona (art. 292 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież kradziona, czyli paserstwo, dotyczy sytuacji, gdy ktoś nabywa, pomaga w zbyciu, przyjmuje lub pomaga w ukryciu rzeczy pochodzącej z przestępstwa.
 • Przepis: Art. 292 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • Przykład: Osoba kupuje od złodzieja telefon komórkowy wiedząc, że pochodzi on z kradzieży.

5. Kradzież mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież mienia znacznej wartości odnosi się do kradzieży przedmiotów, których wartość przekracza 200 000 złotych.
 • Przepis: Art. 294 § 1 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.
 • Przykład: Kradzież luksusowego samochodu o wartości 300 000 złotych.

6. Kradzież mienia wielkiej wartości (art. 294 § 2 Kodeksu karnego)

 • Definicja: Kradzież mienia wielkiej wartości dotyczy przedmiotów o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych.
 • Przepis: Art. 294 § 2 Kodeksu karnego.
 • Sankcja: Kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat.
 • Przykład: Kradzież dzieła sztuki o wartości 2 000 000 złotych.

Elementy składowe kradzieży

Zamiar bezpośredni lub ewentualny ukradzenia cudzej rzeczy

Zamiar bezpośredni:

 • Definicja: Zamiar bezpośredni (dolus directus) to sytuacja, w której sprawca świadomie i celowo dąży do popełnienia przestępstwa, w tym przypadku kradzieży. Sprawca ma konkretną intencję dokonania kradzieży i jest w pełni świadomy konsekwencji swojego działania.
 • Przykład: Osoba planuje włamanie do domu i zabranie z niego wartościowych przedmiotów. Kupuje narzędzia do włamania, obserwuje dom, wybiera moment i dokonuje kradzieży.

Zamiar ewentualny:

 • Definicja: Zamiar ewentualny (dolus eventualis) to sytuacja, w której sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. Sprawca nie dąży do popełnienia przestępstwa jako celu głównego, ale bierze pod uwagę, że jego działania mogą doprowadzić do przestępstwa i akceptuje ten skutek.
 • Przykład: Osoba uczestniczy w grupowej kradzieży, nie planując jej osobiście, ale wiedząc, że inni mogą dokonać kradzieży. Jest świadoma tego, że jej działania mogą wspierać kradzież i akceptuje to ryzyko.

Zabranie cudzej rzeczy

Definicja:

 • Zabranie cudzej rzeczy polega na fizycznym przejęciu rzeczy ruchomej, która należy do innej osoby, bez zgody właściciela. Jest to pierwszy krok w procesie kradzieży, gdzie sprawca przemieszcza rzecz z miejsca, w którym znajdowała się zgodnie z wolą właściciela, do miejsca, w którym sprawca może nią swobodnie rozporządzać.

Przykład:

 • Osoba zabiera telefon komórkowy leżący na stole w kawiarni, należący do innej osoby, i opuszcza kawiarnię.

Pozbawienie osoby uprawnionej władania nad rzeczą

Definicja:

 • Pozbawienie osoby uprawnionej władania nad rzeczą polega na trwałym lub tymczasowym odebraniu właścicielowi lub osobie uprawnionej możliwości korzystania z rzeczy i zarządzania nią zgodnie z własną wolą. Jest to kluczowy element kradzieży, ponieważ oznacza, że właściciel traci kontrolę nad swoją własnością.

Przykład:

 • Osoba wyciąga z kieszeni płaszcza właściciela portfel i opuszcza miejsce zdarzenia, uniemożliwiając właścicielowi odzyskanie portfela.

Rozporządzanie rzeczą jak własną

Definicja:

 • Rozporządzanie rzeczą jak własną oznacza, że sprawca traktuje skradzioną rzecz tak, jakby była jego własnością. Może to obejmować używanie rzeczy, sprzedaż, darowanie, zniszczenie lub jakiekolwiek inne formy dysponowania nią, które wskazują na zamiar trwałego pozbawienia właściciela jego praw.

Przykład:

 • Osoba kradnie rower i następnie sprzedaje go na rynku wtórnym, zachowując zysk ze sprzedaży dla siebie.

Rozporządzanie rzeczą jak własną podkreśla, że sprawca nie tylko fizycznie przejmuje rzecz, ale także uzurpuje sobie prawa właścicielskie, które należały do prawowitego właściciela. Jest to finalny element procesu kradzieży, który ostatecznie potwierdza zamiar sprawcy dokonania przestępstwa.

Zmiany w prawie karnym dotyczące kradzieży: podsumowanie kluczowych kwestii

Wprowadzenie nowych typów kradzieży

Kodeks karny został poszerzony o nowe rodzaje kradzieży, m.in.:

 • Kradzież kradziona (art. 279 KK): Polega na kradzieży rzeczy, która sama wcześniej została skradziona. W takim przypadku sprawca odpowiada surowiej niż w przypadku zwykłej kradzieży.

Zaostrzenie kar za kradzież mienia znacznej wartości i mienia wielkiej wartości

Istotnie podniesiono dolne granice sankcji karnych za kradzież mienia znacznej wartości (art. 261 § 2 KK) i mienia wielkiej wartości (art. 261 § 3 KK). Obecnie:

 • Kradzież mienia znacznej wartości: Kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (wcześniej od 1 roku do 10 lat).
 • Kradzież mienia wielkiej wartości: Kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat (wcześniej od 2 do 12 lat).

Wprowadzenie możliwości orzekania kary pozbawienia wolności bez zawieszenia w przypadku recydywy

W przypadku sprawców kradzieży, którzy wcześniej byli już skazani za podobne przestępstwa (recydywa), sąd może orzekać karę pozbawienia wolności bez możliwości jej zawieszenia. Oznacza to, że sprawca musi faktycznie odbyć zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Cel zmian

Głównym celem wprowadzonych zmian jest zaostrzenie walki z przestępczością kradzieżową i ochrona społeczeństwa przed szkodami wyrządzanymi przez tego typu czyny. Podwyższenie kar i wprowadzenie nowych typów kradzieży ma na celu odstraszenie potencjalnych sprawców i ukaranie ich w sposób adekwatny do popełnionych przestępstw.

Dodatkowe informacje: